تعرفه های خطوط اختصاصی ارسال پیامک

قیمت خطوط اختصاصی 5000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
نمایندگان
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
0 50001XXXXXXXXXXX 15
 • 75,000
 • 75,000
 • 65,000
 • 65,000
1 50001XXXXXXXXXX 14
 • 100,000
 • 100,000
 • 90,000
 • 90,000
2 50001XXXXXXXXX 13
 • 260,000
 • 260,000
 • 240,000
 • 240,000
3 50001XXXXXXXX 12
 • 600,000
 • 600,000
 • 565,000
 • 565,000
4 50001XXXXXXX 11
 • 1,350,000
 • 1,350,000
 • 1,150,000
 • 1,150,000
5 50001XXXXXX 10
 • 1,750,000
 • 1,750,000
 • 1,53,000
 • 1,53,000
6 50001XXXXX 9
 • 2,100,000
 • 2,100,000
 • 1,850,000
 • 1,850,000
7 50001XXXX 8
 • استعلام شود
 • استعلام شود
استعلام شود
8 50001XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 50001XX 6 استعلام شود استعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 5000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
نمایندگان
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
0 50001XXXXXXXXXXX 15
 • 75,000
 • 75,000
 • 65,000
 • 65,000
1 50001XXXXXXXXXX 14
 • 100,000
 • 100,000
 • 90,000
 • 90,000
2 50001XXXXXXXXX 13
 • 260,000
 • 260,000
 • 240,000
 • 240,000
3 50001XXXXXXXX 12
 • 600,000
 • 600,000
 • 565,000
 • 565,000
4 50001XXXXXXX 11
 • 1,350,000
 • 1,350,000
 • 1,150,000
 • 1,150,000
5 50001XXXXXX 10
 • 1,750,000
 • 1,750,000
 • 1,53,000
 • 1,53,000
6 50001XXXXX 9
 • 2,100,000
 • 2,100,000
 • 1,850,000
 • 1,850,000
7 50001XXXX 8
 • استعلام شود
 • استعلام شود
استعلام شود
8 50001XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 50001XX 6 استعلام شود استعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 5000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
نمایندگان
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
0 50001XXXXXXXXXXX 15
 • 75,000
 • 75,000
 • 65,000
 • 65,000
1 50001XXXXXXXXXX 14
 • 100,000
 • 100,000
 • 90,000
 • 90,000
2 50001XXXXXXXXX 13
 • 260,000
 • 260,000
 • 240,000
 • 240,000
3 50001XXXXXXXX 12
 • 600,000
 • 600,000
 • 565,000
 • 565,000
4 50001XXXXXXX 11
 • 1,350,000
 • 1,350,000
 • 1,150,000
 • 1,150,000
5 50001XXXXXX 10
 • 1,750,000
 • 1,750,000
 • 1,53,000
 • 1,53,000
6 50001XXXXX 9
 • 2,100,000
 • 2,100,000
 • 1,850,000
 • 1,850,000
7 50001XXXX 8
 • استعلام شود
 • استعلام شود
استعلام شود
8 50001XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 50001XX 6 استعلام شود استعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 5000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
نمایندگان
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
0 50001XXXXXXXXXXX 15
 • 75,000
 • 75,000
 • 65,000
 • 65,000
1 50001XXXXXXXXXX 14
 • 100,000
 • 100,000
 • 90,000
 • 90,000
2 50001XXXXXXXXX 13
 • 260,000
 • 260,000
 • 240,000
 • 240,000
3 50001XXXXXXXX 12
 • 600,000
 • 600,000
 • 565,000
 • 565,000
4 50001XXXXXXX 11
 • 1,350,000
 • 1,350,000
 • 1,150,000
 • 1,150,000
5 50001XXXXXX 10
 • 1,750,000
 • 1,750,000
 • 1,53,000
 • 1,53,000
6 50001XXXXX 9
 • 2,100,000
 • 2,100,000
 • 1,850,000
 • 1,850,000
7 50001XXXX 8
 • استعلام شود
 • استعلام شود
استعلام شود
8 50001XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 50001XX 6 استعلام شود استعلام شود

قیمت خطوط اختصاصی 5000 (قیمت ها به ریال هستند)

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
نمایندگان
 • غیر سفارشی
 • سفارشی
0 50001XXXXXXXXXXX 15
 • 75,000
 • 75,000
 • 65,000
 • 65,000
1 50001XXXXXXXXXX 14
 • 100,000
 • 100,000
 • 90,000
 • 90,000
2 50001XXXXXXXXX 13
 • 260,000
 • 260,000
 • 240,000
 • 240,000
3 50001XXXXXXXX 12
 • 600,000
 • 600,000
 • 565,000
 • 565,000
4 50001XXXXXXX 11
 • 1,350,000
 • 1,350,000
 • 1,150,000
 • 1,150,000
5 50001XXXXXX 10
 • 1,750,000
 • 1,750,000
 • 1,53,000
 • 1,53,000
6 50001XXXXX 9
 • 2,100,000
 • 2,100,000
 • 1,850,000
 • 1,850,000
7 50001XXXX 8
 • استعلام شود
 • استعلام شود
استعلام شود
8 50001XXX 7 استعلام شود استعلام شود
9 50001XX 6 استعلام شود استعلام شود
همین الان کسب و کار خود را رونق دهید !021-284241